05. Bal Samay Ravi Bhaksh Liyo Tab-Jai Haniman Mahan.mp3 :